Údržba výrobků

Manuál údržby a ošetřování výrobků z předlakovaných plechů Lindab

Poradíme Vám jak nejlépe se starat o plechové profilované střešní krytiny, systém střešního odvodnění, klempířské výrobky a fasádní prvky Lindab, tak aby Vám co nejdéle bezvadně sloužil.

Životnost výrobku

Estetická životnost

je doba, která uplyne, než dojde k takové změně povrchové úpravy nebo kovové vrstvy, že vzhled výrobků již nesplňuje na ně kladené nebo obecně očekávané požadavky.
Technická životnost

je doba, jež uplyne do okamžiku, kdy výrobek již nedokáže chránit konstrukci nebo prostory budovy, které se nacházejí pod ním.  Tj. přestane plnit svou technickou funkci. Technická životnost je obvykle delší než životnost estetická.

Okolní prostředí ovlivňuje životnost

Prostředí v okolí budovy má značný vliv na proces stárnutí povrchové úpravy. Znečištěné prostředí v okolí frekventovaných silnic a průmyslových oblastí, blízká zeleň apod. mají negativní vliv na povrchovou úpravu výrobků a na podkladní zinkovou vrstvu. Sluneční svit a blízkost slané vody má rovněž nega‑ tivní vliv a urychluje stárnutí povrchové úpravy plechů. Slunce je hlavní činitel, který způsobuje blednutí barvy střešní krytiny. Je to přirozený a neodvratný proces, který se odehrává po celou životnost krytiny.

Degradace plechů je největší tam, kde z nich déšť nedokáže zcela odplavovat špínu a usazeniny.

Nejvíce exponovaná místa jsou místa s lokálním poškozením povrchu a se škrábanci. Zde se nečistoty dostávají do kontaktu  se zinkovou vrstvou pod lakovanou povrchovou úpravou, nebo dokonce se samotným ocelovým jádrem plechu. Špína a nečistoty negativně působí na lakovanou vrstvu a zkracují její životnost. Pravidelné čištění povrchu střechy a fasády je důležitou součástí údržby plechů s lakovanou povrchovou úpravou. Na odkapové hraně plechových krytin se může po dobu existence krytiny objevit koroze. Je způsobena především ulpíváním nečistot nad hranou a delším setrváním vody v těchto místech. Tato koroze nemá funkční vliv na krytinu, přesto však doporučujeme provést lokální opravu nátěrem. 

Manipulace s výrobkem při montáži nebo během jeho životnosti

Mechanické poškození lakované vrstvy, ať už k němu došlo během montáže nebo později, může znamenat, že plech je méně chráněn proti vlivům okolního prostředí. Poškození, jako je například škrábanec v lakované povrchové úpravě, může způsobit pozdější výskyt koroze.

Mějte svou střechu pod kontrolou

Lakované součásti budovy by se měly pravidelně kontrolovat. Pokud je při kontrole zjištěno poškození povrchové úpravy, je dobré poškozené místo okamžitě opravit. 

Je třeba kontrolovat následující:

Kontrola hned po montáži

Ihned po instalaci je nutno odstranit z povrchu střech, okapů a hran fasádních kazet všechny volné předměty, jako jsou zbytky spojovacího materiálu, zbylé odstřižky, piliny, špony po vrtání a ostatní kovové předměty.

Jednoduchá vizuální kontrola

nestojí příliš námahy, ale je dobré provádět každý rok. Kontrolu provádějte pohledem ze vzdálenosti přibližně 1,5 m. Kontrolujte technický stav povrchové úpravy. Nezapomeňte na okapy, nároží a úžlabí. Odlupující se lak, nerovnoměrně vybledlý povrch lakovaných plechů, sprašování povrchu, trhlinky nebo škrábance jsou známkou, že lakovaná povrchová úprava vyžaduje opravu.

Udržujte výrobky v čistotě

Kontrolujte, zda jsou stěny, střecha a žlaby čisté. Nečistoty a usazeniny způsobují, že je plech trvale vlhký a mají za následek degradaci povrchové úpravy.

Čištění

Déšť většinou dokáže udržovat plechy čisté. Vrstvy nečistot, které nestačí opláchnout déšť, je třeba smýt proudem vody, ev. pomocí měkkého kartáče. Zvláště pečliví buďte v oblastech tzv. srážkových stínů, kde déšť není dostatečně silný a nestačí na přirozené omývání plechů. V oblastech se znečištěným ovzduším můžete pro omytí plechů použít roztok detergentu. Například lze použít běžný tekutý prostředek na mytí nádobí nebo případně průmyslový deter‑ gent. Tyto prostředky používejte podle doporučení jejich výrobců. Po jejich aplikaci plechy pečlivě opláchněte čistou vodou.

    Pár rad pro čištění

 • Roztoky čisticích prostředků o vyšší koncentraci, než koncentrace doporučená výrobcem, mohou poškodit lak.
   
 • Plech po čištění vždy pečlivě opláchněte vodou, aby se z plechu odstranily všechny zbytky detergentu.

 • Nepoužívejte organická rozpouštědla a výrobky s abrazivními účinky.

 • Naneste čisticí prostředek a oplachujte směrem odshora dolů.

 • Pracujte s opatrností.

 

Opravy lakové vrstvy

Pokud lakovaná vrstva vykazuje drobná poškození, mohou být tato poškození opravena opravnou barvou. Použijte výlučně originální barvu Lindab a úzký štětec. Natírejte pouze poškozená místa. Protože je pravděpodobné, že opravný lak bude stárnout jiným tempem než zbytek krytiny s původním nátěrem, je důležité retušovat jen místa, kde to je skutečně potřeba (tzn. místa, kde vzniklo poškození).

Ošetření hran napadených korozí

V normálním prostředí ke korozi hran obvykle nedochází. V agresivním nebo vlhkém prostředí může ke korozi hran dojít, a v takovém případě by měly být napadené hrany ošetřeny. Prodlouží se tím životnost plechů a zabrání se šíření koroze. Postupujte podle jednotlivých bodů a ošetření zakončete aplikací ochranného laku. 

Postup při ošetření míst napadených korozí

 • Oškrábejte, otryskejte nebo opískujte všechny volné zbytky okolního laku z povrchu plechu.

 • Rez odstraňte opískováním nebo přebroušením brusným papírem, tak aby byl kov v místě poškození zcela čistý.

 • Odmastěte alkalickým odmašťovačem, například 5%hydroxidem sodným s přidáním malého množství deter‑ gentu. Následně povrch plechu pečlivě opláchněte vodou a nechte uschnout.

 • Natřete základovým nátěrem s vysokým obsahem zinku, nebo (v případě menších míst) opravnou barvou Lindab.

 • Na zaschlý základový nátěr naneste vhodný lak.

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

Obnova nátěru

Změny barevnosti, odlupování, koroze nebo potřeba změnit barvu mohou být důvody pro zcela nový nátěr plechu. Nový nátěr venkovních plechů by měl být vždy proveden profesionální firmou a ověřeným nátěrovým systémem. Dodavatelé nátěrových materiálů, které jsou k dispozici na trhu, mají své vlastní ověřené postupy pro aplikaci nátěrových materiálů. Pokud je práce prováděna zkušenou lakýrnickou firmou, je předpoklad, že nátěrové práce budou provedeny správně.

Aplikace nátěru

Povrch plechů, které budou opraveny nebo opatřeny novým lakem, musí být suchý, čistý a odmaštěný. Pro snížení rizika odlišného barevného odstínu je třeba věnovat zvýšenou pozornost namíchání barvy. Plechy nenatírejte při přímém slunečním  svitu, nebo při teplotách pod +5 °C, při použití laků na bázi rozpouštědel, nebo pod +10 °C, při použití laků na vodní bázi. Relativní vlhkost vzduchu nesmí překročit 80 %. Zkontrolujte, že původní zbytky laku na plechu dobře drží. Přečtěte si pokyny výrobce barvy a postupujte podle nich. Volné části starého laku a cizí částice z plechu odstraňte pomocí škrabky, ocelového kartáče nebo otryskejte. Povrch s červeně zabarvenou korozí je nutno důkladně okartáčovat nebo opískovat. Plech očistěte alkalickým odmašťovačem, například 5% hydroxidem sodným s přidáním malého množství detergentu. V optimálním případě používejte vysokotlaký ostřikovač. Opláchněte čistou vodou a nechte plech uschnout. Nanášejte barvu štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Při opravě malých ploch používejte úzký a měkký štětec. Opravné a sanační práce většího rozsahu kon‑ zultujte s technickým oddělením Lindab.