Pokyny pro skladování výrobků a manipulaci s výrobky Lindab

Pokyny pro skladování a manipulaci s výrobky Lindab

s povrchovou úpravou zinek, aluzinek, zink magnesium (Magestic)
a výrobky s organickým povlakem (Classic, Premium, Premium MAT, Elite, Elite MAT, Elite Durafrost, Elite ALU)

Výrobky se zinkovou, aluzinkovou, zink magnesiovou a organickou povrchovou úpravou Lindab se vyrábějí za použití vysoce kvalitních vstupních materiálů,
u nichž je základní zinková vrstva ochráněna pasivací před vlhkostí a vznikem bílé rzi. Během skladování, transportu a montáže je však bezpodmínečně nutné dodržet níže uvedené pokyny, aby nedošlo k rychlejší úvodní reakci zinku vlivem působení vody a vlhkosti, projevující se vznikem bílé rzi na materiálu. Zvýšené riziko vzniku bílé koroze existuje zejména v místech těsných styků výrobků: mezi tabulemi ve svazku plechů a závity svitku a vzájemně se dotýkajícími plochami nebo hranami konstrukčních profilů.

 
Skladování

Při skladování je nutno zajistit, aby materiál nepřišel do styku s vodou ani vzdušnou vlhkostí. Výrobky s povrchovou úpravou zinek a aluzinek neskladovat venku. Plechy a konstrukční profily Lindab je doporučeno skladovat v uzavřených, suchých a dobře větraných prostorách, kde nedochází k velkým teplotním výkyvům, způsobujícím kondenzaci mezi profily. Výrobky s povrchovou úpravou zinek a aluzinek určené k delšímu skladování musí být před uložením prohlédnuty a ošetřeny vrstvou konzervačního oleje. Výrobky s organickým povlakem by neměly být skladovány déle než 1 měsíc od data výroby; po uplynutí této doby musí být rozbaleny a jednotlivé tabule proloženy lištami pro zajištění volné cirkulace vzduchu; na výrobky skladované déle jak 3 měsíce již nelze uplatnit záruky. 

 
Doprava

nakládka a vykládka musí být provedena za pomoci takových zařízení a prostředků, aby nedošlo k poškození výrobků. Auto, určené pro přepravu musí být vhodné k přepravě požadovaných výrobků, musí mít rovnou a dostatečně dlouhou ložnou plochu; v případě kryté ložné plochy musí být tato přístupná z boční strany v dostatečné délce – materiál musí být na autě zajištěn takovým způsobem, aby nemohlo dojít k jakémukoliv pohybu balíků, resp. výrobků ani jako celku, ani vzájemně po sobě.

Montáž

Pro řezání plechů je zakázáno používat úhlové brusky, nebo podobné rychloběžné nástroje vytvářející vysoké teploty. Je doporučeno použít ruční nebo elektrické nůžky na plech, případně okružní pilu (pomaloběžný kotouč určený na plech). Při montáži z materiálu ihned zamést veškeré špony od vrtání a řezání měkkým nylonovým kartáčem. Ruční manipulaci s profily a tabulemi provádět s dostatečným počtem pracovníků, zejména u delších kusů, aby nedošlo k poškození povrchové vrstvy, okrajů plechů ani vln tabulí. Není dovoleno jednotlivé výrobky vzájemně po sobě posouvat; dochází tím k poškození povrchové vrstvy.

Pokud nelze jinak a profily musí být v průběhu montáže na krátkou dobu uloženy venku, je třeba zajistit, aby byly překryty plachtou nebo deskami, tak, aby mohl mezi zakrytím a profily proudit vzduch, resp. je třeba profily od sebe oddělit, aby se vzájemně nedotýkaly a aby byl zajištěn odtok vody z profilů; materiál skladovat tak, aby mezi ním a zemí bylo zajištěno proudění vzduchu. V případě že během skladování, přepravy nebo montáže dojde ke zmoknutí nebo navlhnutí materiálu, je bezpodmínečně nutno zajistit odtok vody nebo kondenzátu z profilů a zajistit osušení profilů nejen na povrchu,
ale i v prostoru mezi profily; jednotlivé tabule a profily musí být vzájemně proloženy lištami tak, aby byla zajištěna volná cirkulace vzduchu mezi výrobky; pozinkované profily a tabule je následně nutno ošetřit vrstvou konzervačního oleje.

Pokud vznikne jakákoliv drobná pochybnost o stavu povrchové vrstvy materiálu, je nutno přerušit montáž a vyžádat si posouzení stavu profilů odpovědným pracovníkem Lindab.

Upozornění: výrobky z pozinkovaného plechu bez organické povrchové úpravy nejsou určeny pro použití v exteriéru. Při nerespektování stanoveného způsobu užití výrobku z pozinkovaného plechu neposkytuje Lindab s.r.o. záruku za vady výrobku, které vzniknou v důsledku jeho vystavení povětrnostním vlivům. V případě, že pokyny uvedené výše nejsou respektovány, společnost Lindab s.r.o. nebere zodpovědnost za poškození plechů a vznik koroze a na materiál Lindab nelze uplatnit záruky.